Administració de finques

Des de l’any 1948, Finques J. Cot es especialista en administrar patrimonis. aporta el coneixement i l'experiència que requereixen els nostres clients, inversors particulars i societats patrimonials, amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment i la revaloració de la seva cartera immobiliària.

Serveis que oferim:

Un cop l’immoble està arrendat oferim al propietari un ventall de serveis que s’orienten la realització de totes les gestions que es deriven de les vostres responsabilitats com a propietari.

 • Emissió de rebuts i cobrament de rendes, amb liquidacions puntuals a la propietat
 • Gestió de la morositat fins a la seva reclamació judicial
 • Coordinació i seguiment de processos judicials
 • Pagament de despeses i impostos de la propietat
 • Revisió i actualització de rendes
 • Control dels venciments de contractes
 • Gestió de rescissions liquidació de fiances, avals i garanties
 • Seguiment de l’aplicació i execució de clàusules contractuals
 • Proposta d’assegurances
 • Comunicació i seguiment de sinistres a l’asseguradora
 • Assessorament en allò que competeix a la comunitat de propietaris
 • Atenció d’incidències i coordinació tant de les reparacions com de les actuacions (ordinàries i o extraordinàries) que es requereixi l’immoble
 • Assessorament respecte de la conservació i millora general de la finca per mantenir una constant revalorització i millor rendibilitat
Sol·licita
més informació
x

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de Finques J.Cot, S.L. con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por correo electrónico o postal.

En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a Finques J.Cot, S.L., Pl. de la Corona 8, 2n 1ª ( 08401 Granollers ) o mediante correo electrónico a la dirección finques@j-cot.com junto con su identificación a través del DNI.